جهت کسب اطلاعات بیشتر و اجاره غرفه با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.

For more information and to book a stand, please contact us (icese_conf@ut.ac.ir).